A Nyíregyházi Egyetem belső ellenőrzési vezető beosztás ellátására pályázatot hirdet

2020.06.03.
A Nyíregyházi Egyetem belső ellenőrzési vezető beosztás ellátására pályázatot hirdet

A Nyíregyházi Egyetem a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Nyíregyházi Egyetem belső ellenőrzési vezetői beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2020. július 01-2023. június 30.-ig szól. A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A egyetem működésével összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.§ (1)-(3) bekezdésében, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21-22. §-ában foglalt feladatok ellátása. A Nyíregyházi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 41/G. § (4)-(7) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása. Feladatát az intézmény kancellárjának közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskola vagy egyetem a 22/2019. (XII.23.) PM rendelet 2. § (1) bekezdésében előírt végzettség, szakképzettség. A pályázó nyilatkozata az egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. tv. 5-6. §-ai szerinti határidőben történő vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésben foglalt szakmai gyakorlat. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglalt nyilvántartásba vétel megléte, vagy a nyilvántartásba vételi kérelem benyújtását igazoló dokumentum. Vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel ügyvivő szakértő munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg ügyvivő szakértő munkakörbe kinevezhető. Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz (benne jelenlegi munkahelyének megnevezése, beosztása, munkaköri besorolása, eddigi szakmai és vezetői tevékenységének ismertetése), motivációs levél. Végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata (külső pályázó esetén közjegyző által hitelesített másolata). Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a kancellár által létrehozott bíráló bizottság megismerheti. Külső pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány. Minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart. Saját névre megcímzett, felbélyegzett olyan méretű válaszboríték, amelyben a pályázati anyag visszaküldhető.

A pályázatot kérjük egy eredeti és egy másolati példányban benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Halkóné dr. Rudolf Éva központvezető nyújt, a 42/599-400 /2526 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyházi Egyetem címére történő megküldésével (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/152-2/2020. , valamint a beosztás megnevezését: ügyvivő szakértő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.nye.hu - 2020. május 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A vezetői megbízásra benyújtott pályázatok rangsorolásáról a kancellár által létrehozott bizottság dönt. A belső ellenőrzési vezető megbízásának jogát a fenntartó előzetes egyetértésével a kancellár gyakorolja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nye.hu honlapon szerezhet.

Az ún. KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hivatalosan megjelent: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=usnc1wsmj3