A „Csoki” és az „Élményiskola”

2018.08.28.
Programok, élmények, korszerű tanítás-tanulás iskolán belül és kívül.(Az EFOP-3.3.5-17-2017-00069 „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása” az Eötvös Gyakorlóiskolában.)

A tanítás-tanulás, a diákok szemléletformáló ismeretszerzésének és a közösségi nevelésének az alapvető és tradicionális színterei a nevelési-oktatási intézmények, az iskolák, s abban a különböző közismereti tantárgyakhoz kapcsolódó tanítási órák! Emellett, természetesen több más, az iskolán belüli, de tanórán és/vagy iskolán kívüli lehetőség - így például a „délutáni iskola” („napközi”), a különböző szakköri, kulturális-, sport- és szabadidős foglalkozások, a tematikus tanulmányi- és az osztálykirándulások stb. („out of school-learning”) -, is szolgálják és szolgálhatják, még inkább színesíthetik a tanulók ismeretbővítésének és közösségi szocializációjának, a nevelésnek a folyamatát. 


A 2017 - 2018 - as tanév szorgalmi időszakának befejezését követő két hét elteltével zárult az Eötvös Gyakorlóiskolában az EFOP-3.3.5-17Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósításac. program első része. A projekt, - a „Széchenyi 2020 (2014-2020)” programozási időszakban megjelent Európai Uniós pályázati felhívások és az Európai Bizottsága által elfogadott Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében - pályázat útján történő életre hívása és kísérleti jelleggel történő megvalósítása új nevelési-oktatási színterek, formák és tartalmak keresésével, valamint gyakorlati megvalósításuk révén kívánja egyrészt élményszerűbbé, másrészt pedig hatékonyabbá is tenni a tanítást-tanulást.


A program, a megszokott tanórán és iskolán kívüli olyan nem formális és informális tanulási környezet kialakítását eredményezi, amely a diákok számára a tanulási lehetőségek gazdag tárházát jelenti, s emellett az e keretek között megvalósított élmény alapú tanulás komoly hátránykompenzációs (hátrányos helyzet, SNI, BTMN stb.) hatással és eredménnyel is együtt jár.

A projekt -, amelyen belül, és amelynek részeként két nagyobb formátumú és jelentős programmodul, a tematikus napközis és tematikus bentlakásos programok megvalósítására került sor -, célját, tartalmát és jellegét tekintve - a szakmai és a különböző médiumokban megjelenő vélemények sokszínűsége mellett is - nyugodtan mondhatjuk, hogy beleilleszthető abba a reformpedagógiai folyamatba, amely a mai magyar közoktatás-köznevelés formai, tartalmi és módszertani megújítását a zászlajára tűzte.  


A program átfogó céljai között, - mely célok kapcsolódnak a „Széchenyi 2020” és az „Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program” céljaihoz -, „az egész életen át tartó tanulás” („Long life learning”) iskolai megalapozásának, a hátránykompenzációnak, az alapkészségek és kulcskompetenciák iskolai lemorzsolódást csökkentő fejlesztésének a folyamatában értelmezve - olyan programok, pedagógia és módszertani megoldások szerepelnek, amelyeknek -, bár már azok hosszabb ideje ismertek a hazai közoktatás-köznevelés gyakorlatában -, szélesebb körben, a „mindennapok iskolai munkájábantörténő elterjesztését és elfogadtatását illetően e program megvalósítása során jelentős szerepet tölthetnek be.


A projekt keretében megvalósuló fejlesztések előtérbe helyezik a minőségi oktatáshoz - képzéshez és neveléshez való hozzáférés javítását, az oktatásban meglevő területi egyenlőtlenségek mérséklését. A tanítás-tanulás hatékonyságának és eredményességének a növelése érdekében olyan újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetését és a mindennapok pedagógiai gyakorlatában történő  elterjesztését szorgalmazza, amelyek erősítik a „támogató-segítő” kooperatív pedagógiai kultúrát és tevékenységet, az inkluzív nevelés szakmai támogatása révén hozzájárul a heterogén tanulói közösségek kialakítását segítő programok megvalósításához,  s módszertani szempontból is megalapozza az „élményalapú tanulás” - t és a tanítás-tanulás közösségi élménnyé formálása, az „élménypedagógiai programok” révén hozzájárul a tanulói közösségépítéshez is. 


A program közvetlen céljai közül, - az újszerű, nem formális és informális programok tartalmi és koncepcionális kereteinek, a „modern napközi” és „tematikus bentlakásos programok” kísérleti megvalósításán keresztül -, előtérbe kerülnek olyan elemek, mint például a kidolgozott modellprogram tesztelése, az e programokhoz, lehetőségekhez való hozzájutás támogatása és javítása, vagy az ugyancsak „a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek és kifejlesztett tartalmak, eszközök, kiadványok tesztelése”, a bentlakásos tematikus programokhoz kapcsolódó „szálláshely- és programszolgáltató szektor” kialakított minősítési rendszerével és az ugyancsak a kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szakmai konferenciákhoz, rendezvényekhez kapcsolódó, s azokkal összefüggő monitoring. A közvetlen projektcélok között pedagógiai tartalmi - és módszertani szempontból meghatározóan jelenik meg az 1 – 7. évfolyamos tanulók ismeret- és tudásgyarapítása révén megvalósuló kompetenciafejlesztés, a NAT kulcskompetenciáinak a szociális kompetenciák fejlesztését előtérbe helyező támogatása, a hátránykompenzáció elősegítése. 


Az Eötvös Gyakorlóiskolában a 2017 - 2018-as tanév szorgalmi időszakának a befejezését követő két hétben a tematikus napközis csoportokban (Eötvös Gyakorlóiskola) - az érintett évfolyamok osztályai tanulóinak 80% - át bevonva - és a tematikus bentlakásos programokon (Sátoraljaújhely) - hetente és iskolánként 20 - 20 diákot érintve - az alábbiak szerint vettek részt a tanulók:  

PROGRAM

RÉSZTVEVŐK

CSOPORT

ÖSSZES RÉSZTVEVŐ

Tematikus napközi (Eötvös Gyakorlóiskola)

302 tanuló / 2 hét

12 csoport

302 tanuló

Tematikus bentlakásos program (Sátoraljaújhely)

20 + 20 tanuló / 2 hét

2 csoport (két turnus)

 40 tanuló

-

-

-

342 tanuló

 

A program közvetett célcsoportjának meghatározóan fontos szereplői azok a pedagógusok, akik motiváltak voltak a projektben való előzetes részvételüket illetően, majd pedig annak gyakorlati megvalósítása során egyaránt. Olyan aktív, kreatív gondolkodású és innovációs attitűddel rendelkező tanítók és tanárok vállaltak feladatot a projektben, akik nagyon lelkes tevékenységükkel jelentős mértékben járultak hozzá a kísérleti program sikeres lebonyolításához és megvalósításához. Mindeközben a programvezető és segítő pedagógusok munkájuk révén és során Ők maguk is nyitottabbá válhattak és váltak a tanítást-tanulást támogató-segítő pedagógiai kultúra és tevékenységek – pl. kooperatív technikák, inkluzív nevelés stb. – irányába. Ez azért fontos, mert a projekt megvalósításának a folyamatában szerzett gyakorlati tapasztalataikkal és eredményeikkel mindezt – természetesen a saját pedagógiai kultúrájukat is fejlesztve-bővítve ezzel – a közoktatás-köznevelés mindennapi és saját maguk nevelő-oktatási munkája során is alkalmazhatják, felhasználhatják.   

Az Eötvös Gyakorlóiskolában a projekt megvalósításának első szakaszában a programvezető pedagógusok és segítőik - a tematikus napközis csoportokban (Eötvös Gyakorlóiskola) és a tematikus bentlakásos programokon (Sátoraljaújhely) - az alábbiak szerint vettek részt:  


PROGRAM

PROGRAMVEZETŐ PEDAGÓGUS

PROGRAMSEGÍTŐ PEDAGÓGUS

ÖSSZES

PEDAGÓGUS

Tematikus napközi (Eötvös Gyakorlóiskola)

17 programvezető pedagógus

7  programsegítő pedagógus

24 pedagógus

Tematikus bentlakásos program (Sátoraljaújhely)

2 programvezető pedagógus

2 animátor

4 pedagógus

-

-

-

28 pedagógus

(Az Eötvös Gyakorlóiskola programban résztvevő pedagógusainak szakmai felkészítése az EFOP-3.2.15 - VEKOP - 17 projekt keretein belül történt!)

Az Eötvös Gyakorlóiskolában napközis tematikus tanulási alkalmak tervezésére és megvalósítására az alábbiak szerint került sor:

Az Eötvös Gyakorlóiskolában a bentlakásos tematikus tanulási alkalmak tervezésére és megvalósítására (Sátoraljaújhely) az az alábbiak szerint került sor:

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános iskola és Gimnáziumban az EFOP-3.3.5-17 „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása” c. pályázati projekt keretében 2018. június harmadik és negyedik hetében (06.18.-23. és 06.25.-30.) lebonyolított, lezajlott programok-programsorozat első részét, annak több szempontból is újszerű formáját és tartalmát, nemkülönben pedagógiai-módszertani vonatkozásait tekintve, s a benne résztvevő szervező és megvalósító pedagógusok valamint a gyermekek, a diákok - közvetve a szülők - számára nyújtott élményeket tekintve is eredményesnek ítélhetjük meg, sikeresnek mondhatjuk.    

(Fotók: a szerző felvételei, Domina N. és Dr. Dobány Z.)                                                    

   Dr. Komáromi István

                                                                                                                      igazgató

                                                                                                                       projektmenedzser