Álláshirdetés a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárba

2020.02.07.
Álláshirdetés a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárba

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

Könyvtáros - KSZR referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Dokumentum beszerző és feldolgozó tevékenységet végez a feladatköréhez tartozó gyűjtemények számára. A beszerzett dokumentumokat kiszállítja a hozzátartozó KSZR szolgáltató helyekbe. Állománygondozási feladatokat lát el az osztályhoz tartozó KSZR gyűjteményekben. Állományellenőrzési feladatokat lát el az osztályhoz tartozó KSZR gyűjteményekben. Részt vesz a feladatköréhez tartozó szolgáltató helyek fejlesztési terveinek elkészítésében. Rendezvényeket szervez és koordinál a feladatköréhez tartozó szolgáltató helyek számára. Részt vesz a hozzátartozó KSZR települések rendezvények fotódokumentációjának begyűjtésében, rendszerezésében. Részt vesz a Megyei Szolgáltatási Osztály/KSZR honlapjának tartalommal való feltöltésében. Részt vesz a hozzá tartozó KSZR szolgáltató helyek, rendezvények sajtófigyelésében. Tanácsadói és pályázati segítségnyújtási feladatokat lát el a feladatköréhez tartozó szolgáltató helyek számára. Statisztikai adatokat gyűjt és elemez. Adatbázisokat, táblázatokat, webtartalmakat készít és fejleszt. Beszámolókat készít az osztály feladatellátásához kapcsolódó tárgykörökben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 1. és 5. számú mellékletének rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,
 • büntetlen előélet, magyar állampolgárság, munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás,
 • B kategóriájú jogosítvány,
 • cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • könyvtáros munkakörben szerzett legalább 2 éves tapasztalat,
 • integrált könyvtári rendszerek ismerete: HunTéka.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó kommunikációs készség,
 • pontos, precíz, önálló munkavégzés,
 • kiváló szervezői készség,
 • tartja a határidőket és képes időnyomás alatti munkavégzésre,
 • jó problémamegoldó készsége és diplomáciai érzéke van,
 • terhelhetőség és nagyfokú rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó részletes, fényképes szakmai önéletrajza,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettsége(k), szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) közjegyző által hitelesített másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a pályázó közügyektől eltiltás hatálya alatt, valamint nem áll a Kjt. 20.§ (2) bekezdés d) pontja szerinti büntető eljárás hatálya alatt, valamint a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt (az erkölcsi bizonyítvány megérkezéséig az igénylést igazoló okirat másolata),
 • könyvtáros munkakörben szerzett gyakorlat igazolása,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • pályázó nyilatkozata, melyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék, és abba betekintsenek,
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,
 • magyar állampolgárság igazolása (személyazonosító igazolvány másolata).
 • jogosítvány másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. március 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tomasovszki Anita könyvtárigazgató (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) nyújt, a +36-42-598-888 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Személyesen: Tomasovszki Anita, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. II. 204.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázót a munkáltató hallgatja meg és a munkáltató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. február 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapja - 2020. február 7.
 • Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár honlapja - 2020. február 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár igazgatója. A megbízási jogkör gyakorlója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 21/A. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak kivételével - 4 hónap próbaidő kikötésével.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a wwww.mzsk.hu honlapon szerezhet.