A „Csokisuli” és a „Mintaiskola”

A „Csokisuli” és a „Mintaiskola”

Egy iskola infrastruktúrájának fejlesztése a körülmények és a követelmények tükrében

(Az EFOP-4.1.3-17-2017-00128 – „A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” c. projekt céljai és megvalósítása az Eötvös Gyakorlóiskolában.)

Egy iskola -, kiváltképp egy gyakorlóiskola - megítélése szempontjából többek között meghatározóan jelenik meg az intézmény szellemiségének, légkörének, értékorientációjának, az iskolában végzett nevelő-oktató munka színvonalának, innovatívitásának és eredményességének az értékelése. Emellett - és a tartalmi munka minősítéséhez közvetlenül-közvetve kapcsolódva - nemkülönben fontos annak a miliőnek a minősítése is, amely magába foglalja az iskola infrastrukturális adottságairól, berendezéseiről és felszereléséről, s nemkülönben az iskolakülső és belső esztétikai-ergonómiai arculatáról alkotott iskolahasználói véleményt egyaránt.


Az un. „Legjobb iskola szavazás” kritériumainak, értékelési szempontjainak a sorában - a „tantárgyválaszték”, a „szakkörök kínálata”, a „tanítás színvonala”, a „tanulók egymáshoz való viszonya” és nem utolsósorban az „iskolai hangulat” mellett - hangsúlyosan jelenik meg például az „iskola épületének állaga” vagy éppen a „technikai felszereltség” minőségének a megítélése is.  Az Eötvös Gyakorlóiskola épületegyüttese - 1980-ban történt megépítését, elkészültét követően ugyan - jelentősebb felújításon és átalakításon nem esett át, ennek ellenére az „iskola épületének állaga” vagy éppen a „technikai felszereltség” tekintetében állapota, színvonal jónak, de ugyanakkor fejlesztendőnek ítélhető. Miért?


Eötvös József 1868-ban rendelte el, hogy a felállítandó tanítóképzők mellett a tanítójelöltek gyakorlati felkészítését szolgáló mintaiskolák is szerveztessenek”. Olyan intézménytípus kialakítása és fejlesztésének gondolata fogalmazódott meg benne, amelynek minden téren a legjobbnak kell lennie. A „mintaiskolával vagy mai nyelven gyakorlóiskolával szemben a tanárok, a körülmények és a felszerelés tekintetében is magasak a követelmények. S bár a „Csokisuli” az épület adottságait és folyamatosan korszerűsödő tárgyi feltételeit tekintve is arra törekedett, hogy az ide belépőket mindig tiszta, rendezett és esztétikus környezet fogadja, napjainkra szükségessé és elengedhetetlené vált, hogy az több szempontból is megújuljon.Erre jó lehetőséget jelentett a „Széchenyi 2020 (2014-2020)” programozási időszakban megjelent Európai Uniós pályázati felhívások sorában, az Európai Bizottsága által elfogadott Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében egy pályázat megírása és beadása, majd annak „A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” (EFOP-4.1.3-17-2017-00128) címen elnyert támogatási forrása (147.776.124,- Ft) és felhasználása.


Az Eötvös Gyakorlóiskolában - 2018.01.02. - től kezdődően  2018.10.31. - vel bezárólag - a projekt keretében megvalósuló fejlesztés célja az iskolaépület energetikai korszerűsítése (hő-technika, gépészet, elektromos hálózat), a sport- és iskolaudvar megújítása (öntött-gumi és műfüves pálya, öntött-gumi futópálya), a természettudományi- és egyéb szak- és előadótermek, tantermek fejlesztése (berendezés- és bútorrekonstrukció), valamint az iskola projektarányos akadálymentesítése.


A projekt közvetlen és konkrétan megvalósítandó-megvalósuló valamint hosszabb távú céljai - mely célok kapcsolódnak a „Széchenyi 2020” és az „Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program” céljaihoz - az alábbiak

  • · Az épület energetikai korszerűsítési célú fejlesztése. Az iskola főépülete északi homlokzati falának hőszigetelése. A világítási rendszer korszerűsítése. Hő-szabályozó alközpont kiépítése és a hő-leadók szabályozó szelepeinek cseréje.
  • · A mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális hátterének biztosításához nélkülözhetetlen fejlesztések megvalósítása. A sportudvarunkon a diákok aerob fittségének (állóképességének) javítása érdekében öntött-gumi futópálya kialakítása 300 m hosszban. Kettő aszfalt-borítású sportpálya átalakítása 22x42 m alapterületű öntött-gumi és 22x42 m alapterületű műfüves pályára.
  • · A természettudományi szak-és előadótermek fejlesztése. A fizika előadóteremben tároló szekrények beszerzése. A kémia előadóterem berendezésének teljes cseréje. Két természettudományi szaktanteremben termenként kétszemélyes tanulói asztalok és tanulói székek valamint tároló szekrények beszerzése. 
  • · Az „egyéb szak-és előadótermek” fejlesztése. A technika szaktanteremben satuasztalok beszerzése. Az ének-zene előadóteremben kétszemélyes tanulói asztalok, tanulói székek és tároló szekrény beszerzése.  A rajz-és képzőművészeti előadóteremben rajzbakok beszerzése.
  • · A tantermek egy részének korszerűsítése. Hat tanteremben termenként kétszemélyes tanulói asztalok és tanulói székek beszerzése.
  • · Az intézmény projektarányos akadálymentesítése. Az épületbe való akadálymentes bejutás biztosítása érdekében lépcsőjáró berendezés beszerzése és/vagy alternatív megoldás megvalósítása.

 

Az Eötvös Gyakorlóiskolában -, annak immár közel fél évszázados fennállása alatt - egyidőben és összességében még került sor olyan jellegű és volumenű felújításra, mint amilyen az EFOP-4.1.3-17-2017-00128 „A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” c. projekt során történik. Ez a felújítás egy fontos állomása, kezdete is lehet annak a folyamatnak, amelynek keretében a későbbiekben majd teljességében megújulhat az iskola infrastruktúrája, eszköz-, felszerelés- és bútorállománya.


A jelen iskolarekonstrukció és fejlesztés hosszabb távon hozzájárul a minőségi oktatás keretfeltételeinek és a köznevelés eredményességének, hatékonyságának a javításához, a racionális és költséghatékony működést biztosító, korszerű valamint minőségi nevelés-oktatás infrastrukturális környezetének és feltételeinek a kialakításához, megteremtéséhez. Megteremti és fejleszti az intézmény pedagógiai programjában meghatározott foglalkozások megtartásához, a nevelő-oktató munka során a tanulók és a pedagógusok által használatos, a mindennapos testneveléshez - többek között  NETFIT fejlesztéshez, a megfelelő állóképesség eléréséhez szükséges testedzési-testnevelési infrastruktúra kiépítésével - elengedhetetlenül szükséges eszközöket és berendezéseket. Korszerűsíti a matematikai, a természettudományos és a technikai kompetenciák fejlesztéséhez használt oktatási infrastrukturális tereket, javítja a képesség-kibontakoztató felkészítési programok megvalósításához szükséges feltételeket. Mindezzel támogatja és segíti a tanulói lemorzsolódás, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentését, valamint biztosítja az egyenlő esélyű hozzáférés és inkluzivitás biztosítása érdekében a jelenlegi oktatási infrastruktúra projektarányos akadálymentesítését is.


(Fotók: a szerző felvételei)                                                                                      Dr. Komáromi István

                                                                                                                     igazgató

                                                                                                                      projektmenedzser

 

 

#kapcsolódó

Krúdys erőemelő a világ élén!

Krúdys erőemelő a világ élén!

Gratulálunk Vikinek! Részletekért kattints ide!

Miért éppen Nyíregyháza?

Miért éppen Nyíregyháza?

Miért éppen Nyíregyháza?